jueves, 18 de junio de 2015

La construcció del pas soterrat de Segur farà interrompre la circulació de trens

http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/4819/construccio/pas/soterrat/segur/fara/interrompre/circulacio/trens